tsh3uvctwudrgylxi9ptI Göteborg genomfördes en rad hastighetsdämpande åtgärder för att öka trafiksäkerheten under perioden 1990-2003. VTI konstaterar att den samhällsekonomiska effekten varit stor, men att värdet inte når upp till den samhällsbesparing som tidigare redovisats.

De hastighetsdämpande åtgärder som gjordes var timglas- och stopphållplatser, cirkulationsplatser samt förhöjningar och liknande farthinder. VTI har på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg räknat på den samhällsekonomiska effekten av dessa åtgärder.

Utgångspunkten för studien är ett dokument som tidigare tagits fram av Trafikkontoret i Göteborg: ”Trafikolycksutvecklingen i Göteborg 1990–2003” av Lennart Adolfsson, 2004-09-24. VTI:s uppgift har varit att granska dokumentet och bedöma rimligheten i skattade effekter på inbesparat antal dödade och svårt skadade samt den påföljande ekonomiska värderingen.

I dokumentet beskrevs åtgärderna som extremt lönsamma: ”Varje investerad krona bedöms ge en samhällsbesparing på drygt 40 kronor”. VTI har i beräkningarna använt ett nyckeltal som är mera inriktat på samhällsekonomisk effektivitet och tar hänsyn till skatter och avgifter. I VTI:s beräkningar har även tagits hänsyn till driftkostnadsökning samt skattade ökade restider. Resultatet blir ett mycket högt värde även om det inte når upp till tidigare uträknad besparing.

VTI notat 24A-2013