Bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Hejdlösa Bilder.

Bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Hejdlösa Bilder.

Slipad asfalt ger mindre buller och minskade utsläpp visar ett försök utfört av VTI.

– Mindre spårbildning är en annan effekt och vi hoppas nu kunna driva försöken vidare, säger Mattias Lindahl, avdelningen för industriell miljöteknik på Linköpings universitet.

När man slipar betonggolv innebär det ett minskat slitage på truckar och andra fordon, det har varit känt sedan länge. Men kan man också slipa vägar för att få asfalten jämnare och därmed dämpa buller och minska bränsleförbrukningen, utan att försämra friktionen? Svaret på den frågan visade sig vara ja, det kan man, åtminstone i ett fall som nyligen provats.

Ulf Sandberg, forskare på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har genomfört ett försök på den del av E4 som går förbi Huskvarna som i dag är belagd med bullerdämpande asfalt.

En 65 meter lång och knappt metern bred sträng slipades med den typ av slipmaskin som Söderköpingsföretaget HTC Sweden tillverkar och säljer för slipning av betonggolv. När betonggolv ska slipas gäller det att få hela ytan slät, men här handlar det bara om några få millimeter som ska slipas bort för att jämna till ytan på asfaltens hårda stenar. Ytan måste ha kvar viss skrovlighet för att inte risken för vattenplaning ska öka.

Asfaltbeläggningar fungerar så att när det är stora stenar i blandningen ökar rullmotståndet och därmed bullret, är det mindre stenar i blandningen ökar slitaget. Målet är att hitta en beläggning som är slitstark, med så hög jämnhet som möjligt, för minskat buller och bränsleförbrukning, men som ändå medger att vatten rinner undan. Det är speciellt viktigt utmed den fuktiga Vätternstranden.

Slipningen av vägbanan har i detta första försök gett just de positiva effekter man söker. Trots att asfalten redan från början är bullerdämpande på sträckan minskade bullret vid de första mätningarna med 1-3 dB och rullmotståndet minskade med 4-7 procent.

– Det är lovande resultat som vi vill gå vidare med, säger Ulf Sandberg, på VTI.

Mattias Lindahl, universitetslektor på avdelningen för industriell miljöteknik på LiU, är också engagerad i projektet:
– Det är mycket intressanta resultat som visar vilken potential tekniken har och vi hoppas nu kunna gå vidare och undersöka livscykelkostnader, såväl ekonomiska som miljömässiga, och göra flera test, såväl hos VTI som ute i fält, säger han.

Det är många frågor som återstår, att slipning är en förhållandevis billig åtgärd i förhållande till alternativen står klart, men hur länge behålls de positiva effekterna? Enligt VTI:s inledande tester på den hårt trafikerade E4:an var effekten borta efter ett år. Blir det någon skillnad på vägar med hårt slitage och vägar som är mindre belastade? Och vad händer med vägmarkeringarna när man slipar?

– Vi vet att det slipas vägar i tätbefolkade länder som Holland för att få ner bullernivåerna. Här i Sverige skulle det troligtvis vara ekonomiskt att slipa vissa vägar regelbundet, inte minst för att slippa spårbildning, säger Mattias Lindahl, som välkomnar fler samarbetspartners in i projektet.