TK1001_2013M02_DI_01_SV_PRESS1Under februari 2013 nyregistrerades 19.143 personbilar, en minskning med 13,1 procent jämfört med februari 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2012–2013
Dieselbilar uppgick till drygt 62,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 5,4 procentenheter jämfört med februari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 3,1 procent av nyregistreringarna, jämfört med 4,9 procent under februari 2012. Antalet nyregistrerade elhybridbilar har ökat från 119 i februari 2012 till 574 i februari 2013.

71 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 38 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 69 procent och kvinnor för resterande 31 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 18 230 av årsmodeller från 2011–2013 och 913 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 14 983 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 4 160 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade under februari med 7,2 procent. Bussar, husvagnar och snöskotrar ökade, medan övriga fordonsslag minskade under februari månad 2013 jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under februari 2013 fördelade på fordonsslag
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____351752.aspx

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida eller SCB:s hemsida.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats.