TK1001_2013M01_DI_01_SV_PRESS1Under januari 2013 nyregistrerades 17 482 personbilar, en minskning med 12,2 procent jämfört med januari 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2012–2013
Dieselbilar uppgick till drygt 63 procent av nyregistreringarna, en minskning med 3 procentenheter jämfört med januari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 3 procent av nyregistreringarna, jämfört med 5,9 procent under januari 2012.

72 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 36 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 69 procent och kvinnor för resterande 31 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 16 610 av årsmodeller från 2011–2013 och 872 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 17 904 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 422 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade under januari med 3,1 procent. Även släpvagnar (exkl. husvagnar) och Mopeder klass 1 minskade, medan övriga fordonsslag ökade under januari månad 2013 jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari 2013 fördelade på fordonsslag
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____348289.aspx

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida eller SCB:s hemsida.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. återfinns på SCB:s webbplats.

För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats.

Källa: Trafikanalys och SCB, Enheten för energi och transportstatistik