296 personer omkom på väg under 2012 vilket är den näst lägsta siffran sedan 1940-talet. Antalet omkomna på järnväg ökade däremot under 2012. Detsamma gäller för privat- och sportflyget som ser en ökning. Antal omkomna i fritidsbåtsolyckor minskade. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen.

Det är mycket säkert att åka tåg – ingen person omkom som passagerare under 2012. Däremot omkommer flera utanför tågen, dels i plankorsningar, dels påkörningar av personer som befinner sig på spåren. En stor del av dessa är självmord (suicid).

Enligt preliminära uppgifter inkomna till Transportstyrelsen bedöms 100 personer ha omkommit i järnvägsolyckor under 2012. Det är en ökning jämfört med år 2011 (82) men lägre än 2010 (111).

– Det är olyckligt att antalet dödade i järnvägstrafiken ökade under 2012. Det som är det stora bekymret är olyckorna som beror på spåröverträdelser och plankorsningsolyckor. Men trots det ser vi ändå att det fortfarande är mycket säkert att åka tåg och att antalet omkomna vid arbete i spåret hålls på en låg nivå, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Omkomna på väg på låg nivå
Trots att 296 personer omkom i den svenska vägtrafiken år 2012 är det den näst lägsta nivån sedan andra världskriget. År 2010 omkom 266 personer och 2011 omkom 319 personer.

– Sveriges arbete inom vägtrafiksäkerhet har varit oerhört framgångsrikt och är idag ett föredöme för andra länder. Även om det är fler som omkommit i vägtrafiken i år jämfört med 2010 är den långsiktiga trenden att dödsolyckorna minskar. Det är ett långt och systematiskt arbete av många aktörer som leder framåt, säger Staffan Widlert.

En bidragande faktor till förbättringen av trafiksäkerheten under senare år på väg är sänkta hastigheter. Kommunernas arbete med att förbättra trafikmiljön i tätorterna och den positiva utvecklingen av fordonssäkerheten har gett goda resultat.

Enligt preliminära uppgifter från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, nådde bilbältesanvändningen och cykelhjälmsanvändningen under år 2012 de högsta nivåerna sedan mätningarna inleddes. Bland personbilsförare använde 98 (97) procent bälte. Cykelhjälmsanvändningen ökade med 1 procentenhet från 32 procent till 33.

Bland trafikantgrupper är förändringarna relativt små, men det bör noteras att antalet omkomna motorcyklister fortsätter att minska. Vi är nu nere på de tal vi hade innan motorcykelboomen inträffade i mitten på 1990 talet, trots att vi idag har mer än dubbelt så många motorcyklar som vi hade då. Även antalet svårt skadade har minskat.

  • Under 2012 beräknas antalet omkomna fotgängare till 51 vilket är på samma nivå som 2011 (54).
  • Antalet omkomna i åldersgrupperna 18-24 år och 75 år eller äldre uppvisar en relativ kraftig minskning.
  • Trafiken i Sverige ökade svagt under 2012 (+0,3 %).

Sjöfart och luftart
Inom fritidsbåtslivet minskade antalet omkomna under 2012 från 38 till 23.

– Det från båtlivssynpunkt dåliga sommarvädret har säkert bidragit till minskningen. Vi kan heller inte utesluta att den förändrade alkohollagstiftningen tycks ha förändrat beteendet inom båtlivet, säger Staffan Widlert.

Inom yrkessjöfarten omkom en person under 2012, jämfört med tre personer året innan.

Däremot har antalet omkomna inom luftfarten ökat, från 3 omkomna 2011 till 12 omkomna under 2012. Antalet allvarligt skadade ökade från 10 till 13. Olyckorna drabbade i huvudsak privat- och sportflyget. Sex personer omkom i olyckor inom ultralätt luftfart.

Ingen person omkom eller skadades allvarligt inom svensk charter- och linjetrafik under året.