Regeringen lade nyligen fram ett förslag om hur den nya miljöbilsdefinitionen ska se ut. BIL Sweden är en av remissinstanserna till förslaget. Förslaget innebär i korthet att personbilar men även lätta lastbilar och lätta bussar får fem års fordonsskattebefrielse om bilens koldioxidutsläpp enligt uppgift i fordonsregistret inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp baserat på bilens tjänstevikt. Det innebär att man utgår från 95 g/km för en europeisk medelbil. Förslaget kommer att träda ikraft 1 januari 2013.

-BIL Sweden och våra medlemmar är alla överens om att vi ska minska koldioxidutsläppen från nya bilar och har gjort en enorm resa de senaste åren med att få ner koldioxidutsläppen. Förslaget med en koldioxidgräns, på 95 g/km, för bensin- och dieselbilar innebär att endast ett tiotal sådana bilmodeller kommer att kvalificera sig för fem års fordonsskattebefrielse. Riksdagen väntas besluta om regeringens förslag i november eller december 2012. Det är därför inte rimligt att ikraftträdandet sker vid årsskiftet 2012/2013 – nästan omedelbart efter riksdagens beslut. En minimiåtgärd är att senarelägga ikraftträdandet till 1 juli 2013. Ett sådant datum skulle också stämma bättre överens med modellskiften på fordonsmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

När det gäller gränsen för gas- och etanolbilar tillåts dessa ha en högre utsläppsnivå då de anses ha en lägre klimatpåverkan. Om bilen har utrustats med teknik för drift med etanolbränsle eller annat gasbränsle än gasol kommer högre koldioxidutsläpp att tillåtas.

– För att fortsätta den fantastiska utvecklingen i Sverige när det gäller minskningen av koldioxidutsläpp för nya bilar så måste en mer realistisk koldioxidgräns, än den föreslagna, sättas. Om koldioxidgränsen är för hårt satt så att nästan inga bensin- eller dieselmodeller omfattas så flyttas fokus från bilar med låg bränsleförbrukning och låga koldioxidutsläpp. Intresset för att välja en så bränslesnål bil som möjligt kommer då tyvärr att minska, säger Bertil Moldén.

– Att dessutom ha samma krav för personbilar och lätta lastbilar är förvånande då det i EU beslutats om särskilda bindande utsläppskrav för lätta lastbilar, 175 g/km till 2017. För lätta lastbilar och lätta bussar bör man med hänvisning till detta tillåta högre koldioxidutsläpp än för personbilar, fortsätter Bertil Moldén.

– Remisstiden har varit oacceptabelt kort med tanke på hur omfattande och komplext område detta är. Regeringens hantering av denna remiss och avsaknaden av besked om hur framtiden ska se ut efter sista december 2013 när det gäller tjänstebilsbeskattningen, vittnar om en stor okunnighet kring ledtider och andra villkor för utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av fordon, avslutar Bertil Moldén.