BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-mars visar att Norrbottens län har den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar hittills i år. I riket som helhet minskade nyregistreringarna med knappt tre procent under första kvartalet, vilket ligger inom ramen för BIL Swedens prognos på 270.000 bilar för i år, vilket i sin tur motsvarar genomsnittet för de senaste tio årens nyregistreringar. Västra Götalands län har den högsta miljöbilandelen. Jämtlands län har återtagit förstaplatsen när det gäller andelen dieselbilar av nyregistreringarna, tätt följd av Norrbottens län.

– De ökade nybilsregistreringarna i Norrbotten hänger samman med den starka konjunkturen för gruvindustrin. Registreringarna under första kvartalet i år ökade även på den största marknaden, Stockholms län, där konjunkturläget är bättre än rikssnittet, bland annat tack vare ett diversifierat näringsliv. Dessutom finns det när det gäller Stockholm demografiska orsaker som en stark befolkningstillväxt som skapar en ökad konsumtion, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Bilregistreringarna är en viktig konjunkturindikator och temperaturmätare på tillståndet i ekonomin. I sin senaste konjunkturrapport pekar Konjunkturinstitutet på att den inhemska konsumtionen, där nybilsförsäljningen ingår, blir relativt sett mer betydelsefull för den ekonomiska återhämtningen nu när Sverige inte får lika stor draghjälp av exporten, fortsätter Bertil Moldén.

– Dieselandelen av nybilsregistreringarna är högst i Norrlandslänen, men andelen dieselbilar har under de senaste åren ökat kraftigt i alla län. Den ökade dieselandelen är en bidragande orsak till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar minskat i rekordfart eller med en fjärdedel sedan 2005, säger Bertil Moldén.

– Det många inte tänker på är att dieselbilar utan modifieringar kan köras på syntetisk diesel från biomassa och innebär en stor potential att snabbt och enkelt kunna utnyttja förnyelsebara drivmedel. Det är också viktigt och komma ihåg att dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider har sjunkit dramatiskt. Nya moderna dieselbilar har ca 90 procent lägre utsläpp av kväveoxider jämfört med dieselbilar från början på 90-talet och med de kommande Euro 6 reglerna skärps kraven på kväveoxider för dieselmotorer ytterligare så att de nästan kommer att vara nere på bensinbilarnas nivå, avslutar Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-mars 2012
Västra Götalands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-mars 2012 då 48,3% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Gotlands län med 48,2% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen under jan-mars 2012 var 42,5% jämfört med 35,4% under jan-mars 2011.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-mars 2012
Den högsta dieselandelen under jan-mars 2012 hade Jämtlands län med 85,1% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län med 83,7%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-mars 2012 var 67,7% jämfört med 60,4% under jan-mars 2011.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-mars 2012
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-mars 2012 till 19 628 vilket är 8,7% fler än under jan-mars 2011. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 12 204 registreringar, en nedgång med 6,9 %. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Norrbottens län med ett plus på 19,5%, följt av Gotlands län med en ökning på 10,0% under jan-mars 2012.

Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-mars 2012 med 10 028 följt av Göteborg med 3 973 registreringar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.