BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna. Det innebär att Norrbotten är det län som har den högsta dieselandelen tätt följt av den tidigare ettan Jämtlands län. Största procentuella ökningen för det totala antalet nyregistrerade personbilar under januari-februari hade Norrbottens län. Högsta miljöbilsandelen har Gotlands län.

– Den debatt som blossat upp i media under senare tid där moderna miljöbilsklassade dieselbilar pekas ut som miljöbovar vid körning i tätort är helt missvisande. Personbilsdieslar och i synnerhet de moderna dieslarna svarar enligt myndigheternas egna undersökningar för en mycket liten del av kväveoxidutsläppen i tätort. Istället för att jaga nya dieselbilar med mycket låga utsläpp av både koldioxid och kväveoxider är det åtgärder riktade mot den äldre fordonsparken med sämre miljöprestanda som ger positiva miljöeffekter, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Nya moderna dieselbilar har ca 90 procent lägre utsläpp av kväveoxider jämfört med dieselbilar från början på 90-talet och 64 procent lägre utsläpp än dieselbilar från början av 2000-talet. Dieselbilar har högre kväveoxidutsläpp än bensinbilar, men det handlar om mycket låga utsläpp både för nya bensinbilar och dieselbilar. I och med de kommande Euro 6 reglerna skärps kraven för kväveoxider från dieselmotorer ytterligare och kommer nästan att vara nere på bensinbilarnas nivå, fortsätter Bertil Moldén.

– Den ökade andelen dieselbilar är en viktig förklaring till att koldioxidutsläppen från nya bilar har sjunkit i rekordfart i Sverige. En dieselbil är 20 procent koldioxidsnålare och 30 procent bränslesnålare och energieffektivare än motsvarande bensinbil, säger Bertil Moldén.

– Dieselbilar kan utan modifieringar köras på syntetisk diesel från biomassa och innebär en stor potential att snabbt och enkelt kunna utnyttja förnyelsebara drivmedel. Tillgången på dessa bränslen är dock begränsad idag och det viktiga på vägen mot ett ökat fossiloberoende är att det fattas politiska beslut för att åstadkomma ökade förutsättningar för att öka tillgången på alternativa bränslen, säger Bertil Moldén.

– Antalet nyregistreringar av elbilar ligger än så länge på mycket blygsamma nivåer, 178 stycken under förra året och 25 stycken hittills i år, varav en majoritet registrerats i de tre storstadslänen. För att snabba på introduktionen av elbilar skulle det behövas fler stimulanser än de som finns idag, och här skulle politikerna kunna hämta inspiration från bland annat Norge där elbilar har momsbefrielse, parkerings-förmåner, befrielse från trängselskatt etc, avslutar Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-febr 2012
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-febr 2012 då 47,2% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Västra Götalands län med 46,2% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen under jan-febr 2012 var 41,2% jämfört med 33,5% under jan-febr 2011.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-febr 2012
Den högsta dieselandelen under jan-febr 2012 hade Norrbottens län med 84,5% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Jämtlands län med 84,1%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-febr 2012 var 68,4% jämfört med 61,4% under jan-febr 2011.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-febr 2012
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-febr 2012 till 11 344 vilket är 11,6% fler än under jan-febr 2011. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 7 027 registreringar, en nedgång med 4,7 %. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Norrbottens län med ett plus på 29,7%, följt av Jämtlands län med en ökning på 16,9% under jan-febr 2012.

Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-febr 2012 med 5 789 följt av Göteborg med 2 222 registreringar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.