Miljömedvetna bilägare som vill tvätta bilen i solvärmt regnvatten eller snabbladda elbilen med energi från solceller kan åka till OKQ8 Häggvik utanför Sollentuna (Stockholm). Stationens byggnad är optimerad med maximal användning av hållbara material för att drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och gör av med 50 procent mindre energi än en normal drivmedelsstation. Tanken är att implementera delar av konceptet i befintliga och framtida stationsbyggen.

– Vi har under lång tid fokuserat på förnybara drivmedel och miljöanpassade bilprodukter och även mer hållbara transporter och logistik. Nu tar vi ett större grepp om miljöarbetet och öppnar OKQ8 Häggvik. Som Sveriges mest hållbara bensinbolag* känner vi ansvar för att ständigt förnya och driva drivmedelsbranschen framåt, säger Andréa Haag, hälso-, miljö- och säkerhetschef på OKQ8.

Stationsbyggnad av förnybart material
Stommen i OKQ8 Häggvik är byggd av limträbalkar, ett förnybart material som är mindre energikrävande än stål. Väggarna är isolerade med stenull som är ett naturligt material tillverkat av mineralfiber med hög återvinningsgrad. Även stenullen är återvunnen och återvinningsbar.

Grönt tak och solvärmt regnvatten till biltvätten
På stationens tak finns både vattenuppsamlare och solpaneler för att möjliggöra uppvärmning av regnvatten som i sin tur återanvänds vid stationens biltvätt. Övriga delar av taket är täckt av sedumväxter som är isolerande mot såväl värme som kyla. Resultatet är en jämnare inomhustemperatur och en lägre energianvändning året om, oavsett årstid. OKQ8 Häggvik drivs utifrån grundtanken; minsta möjliga miljöpåverkan och energianvändning.

– Driften övervakas noggrant för att säkerställa att drivmedelsstationen fungerar enligt plan även i praktiken. Vi planerar att implementera delar av Häggvik-konceptet i våra befintliga och framtida stationsbyggen. Den initiala byggkostnaden för OKQ8 Häggvik är högre än för andra stationer, men ur miljösynpunkt finns ingen annan utväg. En hållbar utveckling förenar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Vi är övertygade om att stationen, som i princip blir självförsörjande energimässigt, kommer att bära sig ekonomiskt på sikt, säger Andréa Haag.

Sveriges enda drivmedelsstation med snabbladdstolpar för elbilar
En annan smart lösning på OKQ8 Häggvik som underlättar kundens vardag är laddstolpar för elbilar. Laddstolparna får sin energi via bergvärme och solceller fästa på delar av stationstaket. OKQ8 erbjuder som enda bensinbolag fyra parkeringsplatser med laddstolpar för uthyrning avsedda för snabbladdning. Förberedelser har gjorts för ytterligare fyra laddstolpar. Kunder har även möjlighet att hyra elbilen Peugeot iOn.

Armerat gräs och takbeläggning som bryter ner kväveoxider med solens hjälp
För att visuellt förstärka stationens hållbarhetsfokus är parkeringsplatserna anlagda med armerat gräs. Även särskilda betongplattor med titanoxid har placerats på parkeringsplatserna, ett material som även används på delar av taket och har förmågan att med solens hjälp bryta ner kväveoxider som bidrar till övergödning.

*Under 2011 utsågs OKQ8 till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. I undersökningen bedömer Sveriges konsumenter vilka varumärken som är mest hållbara på den svenska marknaden. Basen för undersökningen är FN:s Global Compacts 10 principer som berör företags ansvar för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och motverkande av korruption.